Personalized,
Customized.

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt Custom PC, Gevestigd te Rijksweg 29, aangeduid met Custom PC en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Custom PC mede opdrachtnemer en onder kopen mede opdrachtgever verstaan.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Custom PC betreffende verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Custom PC en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Afwijkingen en/of aanvulling op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.5
Custom PC behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes van Custom PC zijn onverbindend en vrijblijvend, met uitzondering van koop van complete systemen, hetzij grote aantallen, hetzij een enkel systeem, de koper is in alle gevallen verplicht deze op te halen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Custom PC.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Custom PC het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Custom PC dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Custom PC slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Custom PC.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, folders, brochures en offertes worden met grote zorg samengesteld. Echter fungeren deze gegevens enkel als illustratie en zullen slechts het origineel benaderen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Een digitale orderbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.2
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Custom PC is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en andere nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij door Custom PC schriftelijk zijn bevestigd.

3.3
Custom PC heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming te herroepen zonder opgaaf van redenen.


Artikel 4. Prijzen

4.1
De zaken van Custom PC worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Custom PC. De diensten van Custom PC worden verricht tegen de prijs die Custom PC na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2
Alle aanbiedingen van Custom PC zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen weergegeven zijn onder voorbehoud van typefouten.


Artikel 5. Levering

5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald Custom PC de wijze van verzending. Custom PC draagt geen verantwoordelijkheid voor de verzendingsprocedure van de eventuele tweede partij.

5.3
Indien op verzoek van koper kan de levering worden uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding voor de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd producten met een onbekende levertijd. Van deze producten wordt de koper van tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal Custom PC de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen of een nieuwe levertijd overeen te komen.

5.5
Custom PC is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Custom PC op te geven filiaal, heeft Custom PC het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Custom PC gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7
Overschrijding van een leveringsdatum geen de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Custom PC.

© Custom PC, 2010 - 2012. Some rights reserved.  Disclaimer Privacy Algemene Voorwaarden